Tài Trợ cho Kbang.net

Chính sách tài trợ và các nhà tài trợ

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ

Dành cho các nhà tài trợ chính

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Dành cho các nhà tài trợ phụ

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Tài trợ cho các sản phẩm đang phát triển của cộng đồng

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

Đặt logo trong các bài viết của chúng tôi

Chính sách này sẽ do Ban quản trị chính thức đưa ra

CÁC NHÀ TÀI TRỢ

[Minh họa] Công ty TNHH ABC - ABC.Sponsor.vn

Tài khoản nhà tài trợ: YourBrand.Sponsor.vn 

Giới thiệu về nhà tài trợ...

[Minh họa] Ông Nguyễn Văn A - NguyenVanA.Sponsor.vn

Thư cảm tạ nhà tài trợ: YourName.Sponsor.vn 

Giới thiệu về nhà tài trợ ...